Plena matricula de nous alumnes als Graus de l’ETSEA per al curs 2021-22

Descarregar Pdf
Propedeutics
Una aula UdL

Plena matricula de nous alumnes en els Graus de l’ETSEA per al curs 2021-22

En la taula adjunta es presenten les dades definitives de matrícula (a data de 15 d’octubre), de nous alumnes que han accedit  als graus i dobles graus impartits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària en el curs 2021-22 (Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari, Universitat de Lleida).

Observant les dades, es pot concloure que s’assoleixen, i fins i tot es superen en quasi totes les titulacions, les xifres de places que estan assignades per a cada titulació, cosa que implica unes taxes de cobertura igual o superiors al 100% en cinc titulacions: Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària, Grau en Enginyeria Forestal, Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Grau en Biotecnologia, i Doble Grau en Veterinària i Ciència i Producció animal. A más, la tasa de cobertura arriba molt pròxima al 100% en el cas del Doble Grau en Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura.

En global, la xifra d’alumnes nous matriculats en primer curs dels Graus a l’ETSEA és de 292 estudiants en total, la qual cosa suposa un increment del 17,2 % respecte dels matriculats en el curs passat 2020-21 (que van ser 249 estudiants); això confirma una tendència creixent que s’observa en el número total de matriculats a Graus i Dobles Graus en els últims anys a l’ETSEA.  

En el cas de la matricula d’alumnes nous en els màsters (tant en màsters habilitants com en màsters especialitzadors) que s’imparteixen actualment a l’ETSEA, no es presenten les xifres ja que encara no son definitives, perquè en algun màster continua obert el període d’inscripció i matricula (fins a finals del mes d’octubre).

Estudiants matriculats a Graus ETSEA (curs 2021-22)

Titulació

Places

Matriculats

Biotecnologia

50

61

Ciència i Producció Animal / Veterinària (simultaneïtat)

60

62

Ciència i Tecnologia dels Aliments

40

43

Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (simultaneïtat)

25

20

Enginyeria Agrària i Alimentària

60

66

Enginyeria Forestal

40

40

 

 

 

Total estudiants

275

292