Graus

Grau Oficial en Biotecnologia (GBiotec)Gbiotec

El Grau de Biotecnologia forma als graduats en un conjunt de disciplines que integren les ciències de la vida i les ciències de l'enginyeria per aconseguir l'aplicació d'organismes, cèl lules i biomolècules a la producció de béns i serveis tant sanitaris, alimentaris (vegetals i animals) com mediambientals a diferents escales.

 

 

Grau Oficial en Ciència i Tecnologia d'Aliments (GCTA) GCSA

En el Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments forma els graduats per la selecció, processat, envasat, conservació i distribució d’aliments segurs, nutritius i atractius pel consumidor i que siguin d’interès econòmic. S’estudia la naturalesa, composició i propietats dels aliments, els fonaments del seu processat i la prevenció del seu deteriorament.

 

 

Grau Oficial en Enginyeria Agrària i Alimentaria (GEAA) GEAA

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentaria forma els graduats pel disseny i gestió de sistemes productius agraris (agrícoles i ramaders) i indústries agroalimentàries amb la finalitat d'obtenir aliments de qualitat, econòmicament rendibles i respectuosos amb el medi ambient.

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Agrícola en les seves diferents especialitats.

  

Grau Oficial en Enginyeria Forestal (GEF) GEF

L’Enginyeria Forestal és la branca de l’enginyeria que es dedica al medi natural. La formació que ofereix va adreçada a adquirir les capacitats necessàries per gestionar els monts, dissenyant i portant a terme la seva conservació i aprofitament òptims. Els estudis engloben aspectes biològics (botànica, zoologia, ...) i tècnics (erosió, repoblacions forestals, selvicultura, gestió dels aprofitaments, ...).

El Grau en Enginyeria Forestal habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Forestal.

 

Doble Grau Oficial en Veterinària i Ciència i Producció Animal (VET-CPA)GEF

El doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal reuneix en un únic itinerari estudis que habiliten legalment per exercir la professió de Veterinari i estudis que permeten formar titulats experts en gestió i maneig d'animals de granja, especialment en quan a la gestió tècnica, econòmica, empresarial i sanitària amb la finalitat d'obtenir productes segurs, de qualitat i rendibles econòmicament d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

 

Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura (GEF-CON)GEF-CON

El Doble Grau en Enginyeria Forestal - Conservació de la Natura és una proposta acadèmica nova de la Universitat de Lleida, que pretén reforçar els coneixements de l'Enginyer Forestal sobre alguns àmbits professionals amb una demanda laboral creixent. Les matèries estudiades s'enfoquen cap a aspectes relacionats amb la potenciació de la biodiversitat, espais naturals, etc.